AmazoneAmazoneAmazoneAmazoneAmazone

Amazone

“Amazone”, 2016
& Nina Koltchitskaia
30 x 30 x 5 cm